Vážení zákazníci, pokud si přejete zaslat Ecoluxin na Slovensko, svoji objednávku zašlete na email info@ecoluxin.cz Děkujeme.

Ecoluxin Premium Tablety

397 Kč / ks 328 Kč bez DPH 397 Kč / 1 ks
Skladem

Ecoluxin Premium Tablety na ruční mytí pivních sklenic v myčce spülboy - 100ks.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ecoluxin Premium Tablety jsou tablety do ruční myčky pivních sklenic spülboy, které jsou vyvinuty na bázi čistícího prostředku Ecoluxin Premium.

Jsou vhodné pro lidi s dermatologickými problémy a sklonem k alergiím.

Výhody

  • Vysoce účinný mycí a odmašťovací prostředek.
  • Stálá pěnivost tablet ve spülboyi.
  • Ecoluxin je velmi dobře biologicky odbouratelný (během 28 dní se odbourá 99,2% přípravku ve standardní čističce odpadních vod).
  • Ecoluxin má neutrální pH a je tak vhodný pro lidi s dermatologickými problémy a alergiemi.

Mytí pivního skla

Na začátku směny vhoďte 1 tabletu do myčky spülboy. V případě poklesu pěnivosti vhoďte novou tabletu nebo dokápněte tekutý Ecoluxin Premium.

Certifikace VUPS

Ecoluxin_certifikát_28S_2016

Vlastnosti

Ecoluxin se z hlediska chemické klasifikace řadí mezi syntetické detergenty, tedy látky s čistícím a pracím účinkem. Jejich základní složkou jsou tenzidy – povrchově aktivní látky, které jsou amfifilní, tj. obsahují hydrofilní (vodu milující) a hydrofobní (vodu odpuzující) část. Čistící účinek tenzidu spočívá v tom, že hydrofobní část tenzidu se přilne k částečce nečistoty (např. kapky oleje, mechanická nečistota, špína), kdežto hydrofilní částí se tenzid orientuje do vody, a tak vtahuje částečku nečistoty z určitého povrchu do vodného prostředí.

Většina syntetických detergentů má neblahé ekologické účinky, neboť se v přírodě velmi pomalu odbourávají, zvláště ty, co mají rozvětvené řetězce. V případě Ecoluxinu Premium to tak není. Jeho chemické složení vykazuje neutrální reakci, což se projevuje výbornou kožní snášenlivostí a následně pak rychlou odbouratelností v přírodě (99,2% do 28 dní).

Balení

Ecoluxin Premium Tablety prodáváme v baleních po 100 ks (cca 770g).

Složení

Složení: více než 30% neintové povrchově aktivní látky, 15% nebo více avšak méně než 30% aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, barvivo.

Obsahuje: Amides, coco, N-(hydroxyethyl), 2-aminoethan-1-ol, Sodium Lauryl Sulphate, Alkylethersulfát sodný.

Varování

Nebezpečí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměnte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebo předejte firmě autorizované pro nakládání s odpady.

Obal

PP kbelík.

Bezpečnostní list